අම්ඹලම

ඇරඹුවා වූ දිනක් නොදනී
නිමාවක් නැති බවක් හැඟුනී
මං මුලා වී නොවේ යන්නේ
එහෙත් යා යුතු මග නොදන්නේ..

මතකයක් නොමැත මට
වගක් ගැන ආව ගිය
මතකයක් නොමැත මට
මා කවුද? කාගේද වග..

නැවතුමක් සොයා යන විට
නවතින්න හැමදාම
මුනගැසුනි යලිත් මට
පියනගමි අම්ඹලම වෙත..

නොමැත සහනය සොයන
මෙවන් වූ නැවතුමක
සහනයට මග කියන
දහම ඇත නිසකවම...

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

කොළඹ සන්නිය

"යථා"